Informace

PROČ PRODUKTY SOLIHA?

JAK PŮSOBÍ EMZ? CO NA TO VĚDCI?  JAK SE CHRÁNIT?

Vliv elektromagnetického záření na lidské zdraví

Země jako jedna ze součástí Sluneční soustavy, má své magnetické, gravitační a další pole, ke kterým se přičítají pole celé Sluneční soustavy.
Během 20. století, díky technickému pokroku, Země se stala zdrojem mohutného elektromagnetického záření (EMZ) po širokém spektru frekvencí.
Bouřlivá činnost lidstva mění charakter elektromagnetického pozadí celé Sluneční soustavy jako následek nekontrolovatelného růstu počtu zářičů. Země v pásmu rádiových frekvencí se jeví mnohem jasnější než Slunce. Intenzita záření v megaherzovém rozsahu (mobilní telefony, radiotelefony, vysílací stanice, mikrovlnné trouby) nad USA (ba i nad dalšími kontinenty) je 10 až 14-krát vyšší než nad Atlantským oceánem!

Ve městech s více než 1 miliónem obyvatel, elektromagnetická záření technického původu 30 až 70 krát převyšují přírodní záření. Ve srovnání s dalšími faktory vnějšího prostředí, elektromagnetická záření nesporně stojí na prvním místě co do hladiny intenzity, a tím i škodlivosti vůči lidskému zdraví.

Ohromný počet mobilních telefonů, počítačů a televizorů, jakož i televizních, vojenských, kosmických a dalších vysílačů učinil náš život nebezpečným!

Lidský organismus je sám elektromagnetickým (EM) aparátem, má přirozenou frekvenci vibrací vnitřních orgánů. Vnější vlivy při shodě EM výkyvů škodí interferencí a vyvolávají rezonanční zesílení endogenní biologické aktivity, což vede k funkčním poruchám vnitřních orgánů a patologii a rozvratu organismu.

Vzhledem k rozšíření a vzrůstající síle zdrojů elektromagnetického záření v životním prostředí, vědci celého světa došli k závěru, že EMZ svými rušivými účinky na lidský organismus si nezadá s ionizační radiací, což činí problém elektromagnetické bezpečnosti mimořádně aktuálním.

Mobilní telefon má účinky tepelné (energetické) a netepelné (vírové).
V důsledku tepelného účinku (nad 10 W/cm2) je možné poškození různých orgánů člověka (narušení činnosti mozku, porušení imunitní a endokrinní soustavy, zákal sklivce očního, poruchy funkčních částí středního ucha aj.).
Hygienické normy požadují, aby úroveň ozáření uživatele mobilního telefonu nepřekračovala 100 W/cm2.
Ve skutečnosti, zjišťované úrovně záření překračují hygienickou normu několik tisíckrát. Průměrná hodnota hustoty toku energie u různých aparátů byla zjištěna na úrovni 0,2 - 0,5 W/cm2. To je např. 10 krát více než hustota tepelného toku od Slunce za jasného dne na zeměpisné šířce Prahy.

Výzkumy prováděné na Katedře Quasi-statické Elektroniky, Fyzikální Fakulty Moskevské Státní Univerzity ukázaly, že během hovoru na mobilním telefonu dochází k "lokálnímu přehřátí" uživatelova mozku. V mozkové tkáni jsou mikroskopické úseky zvýšené vodivosti. Jsou schopny pohltit dosti velkou dávku EMZ, následkem čehož dochází k tepelnému přehřátí, které může způsobit rakovinu mozku.To bylo potvrzeno experimentálně na pokusných zvířatech. Při zvýšení dávek vysokofrekvenčního záření se tvořily v mozku doslova "uvařené okrsky".

V současnosti je k dispozici dostatečně velké množství vědeckých údajů potvrzujících negativní vliv EMZ na zdraví člověka. Jedním ze základních netepelných mechanizmů účinku jsou elektrické pochody v mozku. Nervové buňky mozku tvoří velmi složitou elektrickou síť. Elektrofyziologické pochody v těchto buňkách jsou velmi podstatně ovlivňovány EMZ mobilního telefonu. Následkem toho dochází k porušení rovnováhy elektrofyziologické aktivity mozkových buněk, což vede k neurocirkulační dystonii (NCD); NCD porušuje rovnováhu ve všech systémech organismu a podporuje vznik hypertenze, onemocnění endokrinní soustavy, srdeční arytmie atd.

Výzkumy ukázaly, že elektromagnetické vlny vyzařované k uchu přiloženým mobilním telefonem vyvolávají v neuronech centrální nervové soustavy rezonanci mnohonásobně zvyšující stress.
Uživatel mobilního telefonu stále jej užívající se nachází ve velmi silném napětí. Buňky jeho mozku umírají několikrát rychleji než u lidí, kteří jej nemají. Odtud je pak snížení práceschopnosti, únavnost, zhoršení paměti, snížení kognitivních schopností jak u dětí, tak u dospělých.

K dnešnímu dni světové normy regulující bezpečnost mobilních telefonů, charakterizují hladinu záření parametrem SAR (specifický koeficient pohlcování), měřeným ve wattech na kilogram (W/kg). Tato veličina určuje energii elektromagnetického pole vyskytujícího se v tkáních za jednu sekundu.

V Evropě přípustná hodnota záření jsou 2W/kg. V USA limit je přísnější. Federální komise pro spoje (FCC) dává povolení pouze pro aparáty, u kterých SAR nepřekračuje 1,6 W/kg.

Tyto normy specifikují limit hustoty toku elektromagnetického záření (EMZ) na 200 až 1000 W/cm2, když výzkumy prokázaly, že organismu silně škodí již 0,02 W/cm2.

Podle hygienických norem doporučená nepřerušované trvání práce u dětí spojená s fixací zraku bezprostředně na obrazovku monitoru počítače nemá překračovat:
- u žáků 1. - 4. třídy -- 15 minut
- u žáků 5. - 7. třídy -- 20 minut
- u žáků 8. - 9. třídy -- 25 minut
- u žáků 10. - 11. třídy v první hodině výuky 30 minut, ve druhé hodině 20 minut.

Podle sledování prováděných v různých zemích bylo zjištěno:
- při používání mobilního telefonu 10-30 minut denně , k regeneraci organismu je zapotřebí 8 až 14 hodin;
- používání mobilního telefonu 10-30 minut v týdnu vede k funkčním změnám ve všech systémech člověka;
- používání mobilního telefonu po dobu 7 let (je-li člověk zdráv) vede k patologickým změnám v organismu člověka.   

Přítomnost několika počítačů s pomocnou aparaturou a soustavou elektrického napájení v místnosti vytváří ještě složitější obrazec elektromagnetického pole, a to s vysokým stupněm nebezpečí jejich technogenního působení. A hluboce se mýlí ti, kdož se domnívají, že obrazovky s tekutými krystaly a obrazovky plazmové jsou "absolutně neškodné". Klinická sledování ukazují, že účinky na lidský organismus těchto obrazovek je 2 krát větší než obrazovek staršího typu.


Ve vědeckém písemnictví není publikací o stupni biologických účinků obrazovek plazmových a s tekutými krystaly.
Sledování funkčního stavu uživatele počítače, prováděná v r.1996 Ústředím pro elektromagnetickou bezpečnost, ukázala, že dokonce i při krátkodobé práci (1 hod.) dochází v organismu uživatele vlivem elektromagnetického záření monitoru, ke znatelnému potlačení hormonálních hladin a k specifickým změnám bioproudů v mozku. Stav krve se stává podobným stavu krve onkologicky nemocných. Zvláště zřetelně a stabilně se tyto účinky projevují u žen - rychlé postižení štítné žlázy, emocionální labilita v pohlavní sféře, U mužů snížení hladiny hormonů, snížení potence.

U mladistvých při jednohodinové hře na počítači, zesilují se dráždivé pochody v centrální nervové soustavě a posunuje se vegetativní homeostáza směrem k převládání sympatiku. A dítě se nemůže vlastní vůlí odtrhnout od počítače - zářením je jeho vůle potlačena.

K zrakové únavě uživatele display se vztahuje řada symptomů:
Objevení se "závoje před očima", únava očí, bolestivost očí, bolesti hlavy, narušený spánek, změny psychofyzického stavu organismu.

Podle údajů z Kalifornské univerzity (USA),  ze 100 lidí pracujících s displayem průměrně 6 hodin denně, během 4 let u 80 z nich se objevují problémy s fixací zraku. Naše výzkumy ukazují, že brýle nepomáhají! Uživatelé display jsou ve stressu, kdy příčiny stressu nejsou vždy zřejmé.

Podle údajů Národního ústavu ochrany práce a profylaxe nemocí z povolání USA (r.1990) uživatelé monitorů včetně leteckých dispečerů, více než ostatní profesní skupiny, podléhají rozvoji stavů stressu. Víme, že ke stressu dochází přímým postižením mozku i slabým zářením. Zároveň u většiny uživatelů, práce u monitorů je doprovázena značným mentálním napětím. Práce u monitoru má specifické stressové faktory jako jsou doba zdržení odpovědi (reakce) operátora při splňování příkazů, způsob vizualizace informací atd.

Je stanoveno, že elektromagnetické pole od monitoru počítače a televizoru je měřitelné na vzdálenost 50 cm, ale vírové elektrické pole se zaznamenává až na 10 metrů a dále. Kromě toho, u monitoru počítače a u televizoru se vytváří třetí komponenta - statická elektřina, která způsobuje deficit lehkých vzdušných iontů a změnu přirozeného EM pole v místnosti, což narušuje přirozený biorytmus, nadměrně dráždí kardiovaskulární a nervovou soustavu organismu, snižuje práceschopnost a zdraví člověka.

Jsou již stovky vědeckých výzkumů o účincích záření na lidský organismus. Vědci bijí na poplach, avšak málo kdo je vyslechne. 


Negativní vliv EMZ a jak se chránit


Že je pro naše zdraví elektromagnetické záření (EMZ) nebezpečné už není novinka, vědci apelují na tento problém stále víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) už oznámila, že EMZ zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny. Z jedné z australských studií zase vyplynulo, že časté používání mobilních telefonů má vliv na mužskou neplodnost. Kromě toho záření z mobilů, počítačů, televizorů a vysílačů snižuje naši imunitu a  narušuje správné fungování metabolismu. Až si budete říkat, že jste přetížení, únava se vás ne a ne pustit, vzpomeňte si na to, jak často vám dělá společnost právě elektronika.

Místo rychlého usínání se vám v posteli honí myšlenky, počítáte ovečky nebo jen tak hledíte do stropu? Jestliže máte, jako polovina českého národa, nastavený budík na mobilu, který vám leží poblíž hlavy, buďte si jisti, že to je příčina. Jako rybičky ráno z postele nevyskočíte, naopak si zaděláte na závratě a bolesti hlavy. To vše záření dokáže! 

Pokud denně strávíte 10 až 30 minut na mobilu, váš organismus potřebuje 8 až 14 hodin regenerace. Tak schválně - kolik času potřebuje vaše tělo?


Ani počítač nevyjímaje

Už po 1 hodině, kterou za den strávíte u monitoru počítače, dochází ve vašem organismu k potlačení hormonálních hladin a změnám v mozku. Stav krve může podle vědců po čase vykazovat podobné hodnoty, které lékaři měří onkologickým pacientům. Ukázala to studie Ústředí pro elektromagnetickou bezpečnost z roku 1996.

Ani vaše oči vám za práci s monitoru nebudou dvakrát vděčné. Záření je totiž zakrývá jakýmsi závojem, vyvolává únavu, bolestivost očí a neschopnost zaostřovat. 

 

A co děti?

Místo běhání v lese tráví dnešní mládež více času na počítačích, mobilech, tabletech a dalším zařízení, které jim dávají pořádnou dávku elektromagnetického záření. Možná kdyby rodiče pečlivě nastudovali hygienické normy, které doporučují čas dětí strávený na elektronice, hodně by se divili. Žáci prvních stupňů základních škol by se neměli dívat na zářící obrazovku déle než 15 minut denně. Na druhém stupni by čas neměl překročit 20 až 25 minut. Starší děti potřebují počítač často ke svému vzdělávání. Dopřejte jim ideálně dvakrát denně 30 minut. Ale více se nedoporučuje, jinak se u dětí začne objevovat slabá vůle, podrážděnost, nespavost a dráždivé pochody v centrální nervové soustavě.


Jak omezit příliv záření

1.    Telefonujte pouze krátkou dobu. Při delším hovoru použijte hands-free.
2.    Jste-li v oblasti se slabým signálem, raději telefon nepoužívejte – v těchto místech totiž působí silnější rádiové vlny.
3.    Nenoste telefon v kapse nebo na jiném místě poblíž těla.
4.    Vyvarujte se kontaktu mobilního telefonu s pokožkou.
5.    Dejte stopku mobilům v ložnici, nebo je alespoň vypínejte. Pokud ani to není možné, vypněte wi-fi a mobilní datovou síť.

NEWSLETTER

Nenechte si ujít nové produkty a akce Soliha